Breaking

Sunday, August 6, 2017

Nepal khadya sansthan model question  नमुना प्रश्नपत्र              

नेपाल खाद्य संस्थान                 

चौथो तह (प्रशासन) सहायक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

समय​- २ घन्टा

 विषय:- सेवा सम्बन्धी

छोटो उत्तर (१२*५ =६० अंक)

-नेपाल खाद्यसंस्थानका उद्देश्यहरु लेख्नुहोस
-दर्ताको परिचय दीई यसको एउटा नमुना प्रस्तुत गर्नुहोस
- कार्यालयमा दर्ता चलानीले के-कस्ता महत्व राख्दछ ?
-एउटा आदर्श चिठीमा के-कस्ता गुणहरु हुनुपर्छ ?
-पञ्जिका तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?
- एउटा कारखानामा रहेका कामदारहरूमध्ये 80 जना महिला 120 जना पुरुषहरू थिए भने कति प्रतिशत महिला कामदार रहेछन् ?
-एउटा विद्यालयमा भएका विद्यार्थीहरूमध्ये 40% केटी बाँकी केटा थिए यदि केटाहरू 600 जना थिए भने-
() केटीको सङ्ख्या कति थियो ? () जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या कति थियो ?
- रु. 1600 को 2 वर्षमा 10% प्रतिवर्ष व्याजका दरले हुने वार्षिक चक्रीय व्याज अर्धवार्षिक चक्रीय व्याजको अन्तर पत्ता लगाउनुहोस् ।
-खरिद व्यवस्थापन भनेको के हो ?
१०- प्रतीतपत्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ?
११-चेकको परिभाषा दिई यसका प्रकारहरु उल्लेख गर्नुहोस
१२-ड्राफ्टको परिचय दिई यसका प्रकारहरु उल्लेख गर्नुहोस
लामा प्रस्न (२०* २=४० अंक)
१३- सस्थान ऐन २०२१ मा व्यवस्था भएको  सञ्चालन समितिको गठन, सस्थानको कोष​, सस्थानको  उद्देश्य वा काम हेरफेर सञ्चालक समितिको अधिकार कर्तव्य को बारेमा उल्लेख गर्नुहोस
१४- अभिलेख व्यवस्थापनका तत्वहरु के-के हुन उल्लेख गर्दै नगदी रसिदको बारेमा नमुना सहित लेख्नुहोस्।


No comments:

Post a Comment